Оферта

ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР - ОФЕРТА

інтернет-ресурсу https://green-food-cafe.com.ua

місто Харків, 2020 р

Фізична особа-підприємець ЯРЕМЕНКО КАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА, іменована в подальшому «Продавець», пропонує будь-якій фізичній особі підприємцю, фізичній особі або уповноваженому ним представнику, іменованому в подальшому «Покупець», укласти цей публічний договір, іменований в подальшому «Договір», на нижченаведених умовах.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Предметом цього Договору є роздрібний продаж продовольчих товарів, кулінарних виробів, страв та напоїв (далі за текстом – товар) пропозиція про продаж яких розміщено на сайті Продавця за наступною адресою в мережі інтернет: https://green-food-cafe.com.ua

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1 Договір вважається укладеним з моменту прийняттям Покупцем цієї Оферти.

2.2 Укладання цього Договору підтверджується шляхом оформлення замовлення на сайті Продавця, який вказаний в п.3.1. Договору.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1 Продавець зобов'язується в розумні строки після розміщення Покупцем замовлення на покупку товару, пропонованого Продавцем на сайті https://green-food-cafe.com.ua доставити товар за адресою, яка була вказана Покупцем при оформленні замовлення.

3.2 Термін постачання товару по кожному окремо взятому Замовленню визначається Продавцем на підставі даних про бажане місце отримання товару, наданих Покупцем при оформленні замовлення.

3.4 Замовлення Покупця вважається виконаним з моменту отримання останнім товару, за зазначеною в замовленні адресою і повної оплати вартості товару.

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1 Вартість товару визначається на підставі вартості зазначеної на сайті Продавця на день розміщення замовлення.

4.2 Вартість доставки товару визначається згідно з умовами вказаними на сайті https://green-food-cafe.com.ua в розділі «Оплата і доставка».

4.3 Оплата товару за цим договором може бути здійснена у спосіб вказаний продавцем на сайті https://green-food-cafe.com.ua в розділі «Оплата і доставка» і обраний Покупцем в процесі оформлення замовлення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Продавець зобов'язаний:

5.1 Після розміщення замовлення, Продавець зобов'язаний, в розумні терміни, забезпечити можливість Покупцеві отримати і оплатити товар на умовах визначених у замовленні.

5.2 Негайно повідомити Покупцеві про перешкоди та обмеження, які завадять або потенційно можуть завадити в отриманні замовленого товару.

5.3 Надати інформацію в обсязі необхідному для розуміння вартості, властивостей і характеристик товару.

5.4 У випадку відмови від виконання замовлення повідомити в розумні терміни, будь-яким зручним способом, Покупцеві причини відмови від виконання замовлення.

5.5 Забезпечити збереження і утриматися від передачі третім особам інформації про Покупця, яка стала йому відома в процесі підписання і виконання цього Договору, крім випадків, коли дана інформація передається компанії, яка здійснює доставку товару, з метою надання послуги доставки обраного Покупцем товару за адресою, вказаною при оформленні замовлення .

Продавець має право:

5.6 Відмовитися від виконання замовлення Покупця в разі якщо з об'єктивних причин він не може його виконати.

5.7 Призупинити виконання замовлення Покупця, попередньо повідомивши останнього про причини і терміни призупинення.

5.8 Залучати третю сторону для виконання своїх обов'язків, передбачених цим договором

5.9 Відновити виконання замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця і отримавши від нього згоду на виконання замовлення.

Покупець зобов'язаний:

5.10 Надавати всю необхідну для виконання замовлення за цим Договором інформацію, шляхом заповнення відповідних форм на сайті Продавця.

5.11 Здійснити оплату за товар наданий Продавцем згідно замовлення Покупця.

5.12 У разі відмови від Договору в процесі виконання замовлення, оплатити вартість витрат, понесених Продавцем в зв'язку з виконанням замовлення Покупця .

5.13 Повідомити продавця про потенційні ризики, які загрожують Продавцю в зв'язку виконанням замовлення Покупця, відомі Покупцеві на момент оформлення замовлення.

Покупець має право:

5.14 Відмовитися від отримання і оплати товару згідно розміщеного замовлення в разі невідповідності наданого товару характеристикам вказаним на сайті https://green-food-cafe.com.ua.

5.15 Висловлювати аргументовані зауваження щодо якості товару та порядку надання інформації про товар та умови доставки товару.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2 Сторони зобов'язуються вирішувати спори і розбіжності, що виникають між ними або випливають з виконання цього Договору, шляхом переговорів. Будь-який спір, що виникає з цього Договору або в зв'язку з ним, і не вирішений шляхом переговорів, вирішується відповідно до чинного законодавства України.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

7.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення на сайті https://green-food-cafe.com.uaі діє до моменту відкликання Договору Продавцем.

7.2 Термін дії укладеного Договору обчислюється з моменту його укладення сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань передбачених цим Договором.

7.3 Продавець залишає за собою права внесення змін або відкликання цієї оферти в будь-який час на свій розсуд. У разі внесення змін до Договору такі зміни вступаю в силу з моменту розміщення зміненого тексту на сайті Покупця за адресою вказаною в п.3.1 цього договору, або з моменту додатково обумовленого в тексті Договору.

8. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1 Дострокове розірвання договору може бути здійснено за згодою Сторін.

9. ФОРС МАЖОР

9.1 Перебіг терміну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинено тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, карантину, локдауну, рішень Уряду України, або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

9.2 Сторона, яка зазнала дій обставин непереборної сили, повинна негайно повідомити про це іншу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються уповноваженим на те органом.

9.3 Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строку виконання зобов'язань поновлюється.

9.4 Якщо дія обставин непереборної сили триває більше 30 календарних днів поспіль, то сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1 Якщо в ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із Сторін були отримані відомості, що є комерційною таємницею іншої Сторони, то отримала таку інформацію Сторона не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.

10.2 Цей Договір складений в 1-м (одному) примірнику і розміщений на сайті Продавця, розташованому за адресою в мережі інтернетhttps://green-food-cafe.com.ua

10.3 Всі пропозиції по доповненню і зміни до цього Договору, що надійшли від Покупця, розглядаються Продавцем упродовж розумного строку, але не зобов'язують Продавця приймати їх шляхом внесення змін до цього Договору.

10.4 Підписуючи цей Договір Покупець надає свою згоду на обробку персональних даних Продавцем згідно Закону України «Про захист персональних даних».

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ЯРЕМЕНКО КАТЕРИНАЛЕОНІДІВНА

місцезнаходження: Україна, 61093, Харківська обл.,

місто Харків, вул. Юмашева, буд.40

код ЄДРПОУ: 2664905086

телефони: +38 (057) 701 01 25; +38 (050) 677 88 82

е-mail: greenfoodcafe@maharaja.com.ua

Яременко Катерина Леонідівна